Información general
WE ARE READY ECI - UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA
ATLETISMO
Lugar del evento: Universidad de Santiago de Compostela
Fechas de inscripción: 2/11/2016-24/11/2016
Fecha del evento: 18-01-2017
Cuota inscripción: 5€

We Are Ready ECI- Universidad de Santiago de Compostela, sexta prueba del Circuito de Running Universitario El Corte Inglés, llegará el próximo 27 de noviembre a las 11 de la mañana a la capital gallega.

La carrera tendrá la salida y llegada en las pistas de atletismo del Campus Vida de la Universidad Santiago de Compostela para recorrer la calla de San Lorenzo, Galeras, Pelaminos, Auditorio, paso por el Campus Norte y regreso al Campus Vida. Tras la prueba de 10km se celebrará el habitual after running donde podrás disfrutar de comida y bebida así como de música DJ, master class de Zumba y otras animaciones para hacer de esta carrera un evento inolvidable. Los premiados en las categorías Estudiantes, PAS/PDI y popular recibirán medallas y tarjeta regalo de El Corte Inglés. Tras la entrega de premios habrá sorteo de una bicicleta.

Podrás inscribirte hasta el 24 denoviembre a las 14 horas en la plataforma www.dorsalesdeportes.elcorteingles.es o hasta un día antes de la prueba en el centro El Corte Inglés de Santiago de Compostela en la planta de deportes.

Más información en weareready.es e info@weareready.es 

Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Google+ Más ...
Recorrido

La salida y meta de la prueba tendrán lugar en las Pistas de Atletismo de la USC .El recorrido de 10km comienza en el Campus Vida, para seguir por calle de San Lorenzo, Galeras, Pelamios, Auditorio, llegada al Campus Norte y vuelta para finalizar en el Campus Vida nuevamente.

Reglamento

WE ARE READY EL CORTE INGLÉS - UNIVERSIDADE SANTIAGO DE COMPOSTELADATA, HORA E LUGARDÍA: 27 de novembroHORA: 11:00LUGAR: Estadio de Atletismo da USC – Campus Sur de Santiago de Compostela.PUNTO DE ENCONTRO: Pistas de atletismo USCREQUISITOSPara participar todos os deportistas deberán presentarse co dorsal e camiseta técnica entregados.CATEGORÍAS Popular (Masculina e Feminina) *(Idade mínima 16 anos) Universitaria Alumnos USC (Masculina y Feminina) Universitaria PAS/PDI USC (Masculina y Feminina)DISTANCIA10 Km. O avituallamento estará situado no km 5SAIDA e METAEstadio de atletismo da USCPERCORRIDOSaída Pistas de Atletismo da USC, Av. das Ciencias, Av. do Profesor Legaz Lagambra, Av. das Burgas, Av. de Novoa Santos, Rúa de José María Suárez Núñez, Estrada de San Lorenzo, Rúa de San Lorenzo, Rúa de Poza de Bar, Rúa do Cruceiro do Gaio, Rúa das Galeras, Rúa do Morón, Rúa dos Pelamios, Parque da Múseca, Av. Burgo das Nacións, Av. de Castelao, Rúa de Vista Alegre, Rúa de Salvadas, Rúa de Morón, Rúa das Galeras, Rúa do Cruceiro do Gaio, Rúa de Poza de Bar, Rúa de San Lorenzo, Av.de Novoa Santos e meta no Estadio de Atletismo da Universidade de Santiago de Compostela.ESCENARIO + FESTA AFTER RUNNINGEstadio de atletismo da USCGARDARROUPANa carpa situada na saída só se podrá deixar un vulto por persoa nas bolsas que levará un adhesivo co número do dorsal.REGRASAplicarase a regulamentación que regula toda Competición Oficial Federada de Atletismo, supervisada en todo momento por Xuíces Oficiais. Esta regulamentación poderá sufrir modificacións por diversas circunstancias, sempre que o Comité Organizador (formado polos Xuíces e a Organización) consideráseo necesario.Durante a proba ha de permanecer o dorsal suxeito na parte dianteira da camiseta. A súa perda supoñerá a descualificación do participante.Serán descualificados todos os atletas que non cumpran as distancias marcadas pola Organización, desatendan as normas e regras dos Xuíces.O peche de meta producirase ás 13 h.A carreira estará aberta por un vehículo de tracción con banderín vermello e pecharase por outro con banderín verde.Deberanse respectar o percorrido marcado en todo momento. Aquel que entre ou salga do percorrido será descualificado.Cando un participantes non se atope en condicións para manter o horario previsto para o último dos participantes ou exceda o tempo previsto de peche de control da actividade, será superado polo vehículo con bandeira verde, que indica o final da zona de competición, polo que deberá abandonar a proba co fin de non entorpecer o tráfico automobilístico e o desenvolvemento da propia actividade. En caso de continuar, deberá cumprir as normas e sinais, e será considerado un usuario máis da vía.O FEITO DE INSCRIBIRSE SUPÓN A ACEPTACION DESTAS NORMAS E REGRAS.NOTA: A Organización non se fai responsable dos danos que puidesen causar ou causarse os atletas participantes por imprudencias ou neglixencias dos mesmos. Igualmente, o atleta deberá declarar estar en condicións física óptimas para realizar esta proba e faio baixo a súa responsabilidade, eximindo á Organización da proba da devandita responsabilidade. O feito de inscribirse nesta proba supón a aceptación plena destas normas.PLANO DE PERCORRIDO PENDENTE. VER ANEXOINSCRIPCIÓNSInscrición: 5 €.1 euro irá destinado a Cruz Vermella Española, 2 € a proxectos universitarios e outros 2 € ao seguro individual do corredor. Fíxase en 2.000 o número máximo de participantes.Lugar: As inscricións realizaranse en www.weareready.es e na planta de deportes do Corte Inglés de Santiago de Compostela.Xerarase un certificado de inscrición ou ticket cuxa presentación será obrigatoria para a recollida da dorsal + camiseta técnica conmemorativa. En caso de non poder acudir persoalmente, poderase autorizar a outra persoa coa fotocopia do DNI do participante.Na inscrición para corredores entre 16 anos (cumpridos) e menos de 18, xerarase un documento de consentimento paterno/materno que terá que ser asinado e entregado o día da recollida do kit do corredor para que a súa participación fágase efectiva.Prazo: A inscrición estará aberta ata o día anterior á proba na planta de deportes do Corte Ínglés ata o xoves anterior á proba na web.A inscrición, salvo indicación explicita, autoriza á organización e ás entidades participantes a tomar e/ou reproducir imaxes durante ou transcurso do evento.RECOLLIDA DORSALESA recollida do kit do corredor terá lugar os dous días previos á proba en horario de 11.30 a 21 horas, na planta de deportes do Corte Inglés de Santiago de Compostela. Para a recollida é necesario presentar o DNI e o resgardo de inscrición. En caso de non poder recollelo persoalmente, a persoa encargada diso deberá achegar autorización, resgardo da inscrición e fotocopia do DNI do participante.Neste evento desenvolveremos actividades en torno ao medioambiente, co obxectivo de concienciar e minimizar a pegada ecolóxica desta actividade deportiva.TROFEOS e PREMIOS- Obterán medalla e premio l@s 3 primeiro@s clasificade@s de cada categoría.- Cartóns agasallos El Corte Inglés para l@s 3 primeros clasificade@s (masculino e feminino) de cada categoría:1º Clasificado (masculino e feminino): Cartón Regalo de ECI por valor de 50 €2º Clasificado (masculino e feminino): Cartón Regalo de ECI por valor de 30 €3º Clasificado (masculino e feminino): Cartón Regalo de ECI por valor de 20 €- Premio Especial ao centro universitario (Escola ou Facultade) que máis universitarios teña inscritos.Nota: Son incompatibles os trofeos e premios xerais das distintas categorías. Os participantes nas categorías universitarias poderán optar aos trofeos e premios xerais absolutos, renunciado previamente aos trofeos e premios xerais na categoría universitaria.Os premios especiais son compatibles co resto de premios.SORTEOSSortearase, entre os inscritos á proba e asistentes no momento do sorteo, unha bicicleta. Leste terá lugar despois da entrega de trofeos aos gañadores da carreira e para iso introduciranse papeletas cos números dos dorsais inscritos nunha urna. O gañador será o dono do dorsal co mesmo número que a papeleta e que nese momento estea presente persoalmente para a recollida do seu premio. No caso de que o posuidor do número do dorsal non estea presente, o premio volverá ser sorteado.ASISTENCIA SANITARIATodos os participantes estarán cubertos por unha póliza de seguros de responsabilidade civil e de accidentes, que cubrirán as incidencias inherentes da proba, pero nunca como derivación dun padecimiento ou enfermidade latente, imprudencia, neglixencia, inobservancia das leis e articulado do regulamento, etc.A carreira contará con presenza de servizos sanitarios.DESCUALIFICACIÓNSA organización poderá descualificar a un corredor nos seguintes casos:O servizo médico da competición e o director da carreira están facultados para retirar durante a proba a calquera participante que manifeste un mal estado físico.Todo participante que non realice o percorrido da proba completo.Todo participante que non leve visible o dorsal no peito, que dobre o mesmo ou que participe con dorsal- chip doutro corredor.Todo participante que leve máis dun dorsal-chip.O participante que manifeste un comportamento non deportivo ou se reitere en protestas ante a Organización á marxe do estipulado no artigo 11 do regulamento.RECLAMACIÓNS E RESPONSABILIDADEAs reclamacións relativas á competición deberán facerse por escrito ao Comité Organizador, achegando a cantidade de 30 euros. Esta cantidade quedará en depósito ata que o citado Comité resolva sobre a reclamación presentada, no tempo necesario para efectuar as comprobacións e consultas oportunas. Unha vez emitido o fallo se a reclamación considérase xustificada, devolverase a cantidade depositada. O participante que non se axuste a este proceso poderá ser descualificado por aplicación do artigo 11 do Regulamento.ACEPTACIÓN DO REGULAMENTOTodos os participantes polo feito de tomar a saída na carreira, aceptan o presente Regulamento, e en caso de dúbida ou de xurdir algunha situación non reflectida no mesmo, estarase ao que dispoña o Comité Organizador.A inscrición implica ler, entendido e adquirido o compromiso que a continuación se expón:Certifico que estou en bo estado físico. Eximo a organización, a empresa promotora, a empresa produtora e os patrocinadores de toda responsabilidade que da participación no evento puidese derivar, tal como a perda de obxectos persoais por roubo ou outras circunstancias.Renuncio a toda acción legal que puidese derivarse da participación no evento.Autorizo aos organizadores, promotores e produtores do evento á gravación total ou parcial da miña participación no mesmo mediante fotografías, películas, televisión, radio, vídeo e calquera outro medio coñecido ou por coñecer, e cedo todos os dereitos relativos á súa explotación comercial e publicitaria que consideren oportuno exercitar, sen dereito pola miña banda a recibir compensación económica algunha?.A inscrición na carreira é persoal e intransferible. Non se admitirán devolucións, baixo ningunha causa, do importe da inscrición.A organización non asumirá ningunha responsabilidade se o evento suspéndese ou apraza por razóns de forza maior.A organización non se fai responsable dos danos que puidesen causar ou causarse os atletas participantes por imprudencias ou neglixencias dos mesmos. Igualmente, o atleta declara estar en condicións físicas óptimas para realizar esta proba e faio baixo a súa responsabilidade, eximindo á organización da proba da devandita responsabilidade. O inscribirse nesta proba supón a aceptación plena de estas normas.PROTECCIÓN DE DATOSPara participar no presente evento, o participante autoriza a Redkampus Press S.L., empresa produtora, para que incorpore os seus datos a un ficheiro da súa titularidade coa única finalidade de xestionar a promoción.O participante autoriza ao Corte Inglés S.A. para que incorpore os seus datos a un ficheiro da súa titularidade coa finalidade de facerlle chegar ofertas. comerciais do seu interese, así como a cesión dos mesmos ao resto das empresas do grupo O Corte Inglés, coa mesma finalidade.Os participantes poderán exercitar en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición previstos na LOPD. Para ese efecto, deberán dirixir unha solicitude por escrito á seguinte dirección de email: clientes@elcorteingles.es, ou de correo postal: O CORTE ÍNGUAS, S.A., REF. L.Ou.P.D., Rúa Hermosilla, 112. 28009-Madrid, indicando a petición en que se concreta a solicitude.A inscrición leva a autorización ao organizador, promotor e produtor para a gravación dos participantes por calquera medio, así como a cesión dos seus dereitos de imaxe nos distintos soportes para darlles uso publicitario, incluíndo a súa difusión por calquera medio, sen dereito a recibir compensación económica algunha.CAMBIOS NA PROBA POR CAUSAS DE FORZA MAIORPor causas meteorolóxicas, de seguridade ou calquera outra causa de forza maior, a organización poderá modificar os horarios, datas ou mesmo o percorrido da proba se fose necesario para a adecuada celebración da proba. A organización non atenderá reclamacións relativas a estes cambios

Categorías

Categorías: Estudiantes,  PAS/PDI  y corredores populares masculino y femenino.

Premios

PREMIOS

Obtendrán medalla y premio l@s 3 primer@s clasificad@s de cada categoría.• Tarjetas regalos El Corte Inglés para l@s 3 prime@s clasificad@s (masculino yfemenino) de cada categoría:

Categorías: Estudiantes,  PAS/PDI  y corredores populares

- 1er Clasificado (masculino y femenino): Tarjeta Regalo de ECI por valorde 50 euros

- 2º Clasificado (masculino y femenino): Tarjeta Regalo de ECI por valorde 30 euros

- 3er Clasificado (masculino y femenino): Tarjeta Regalo de ECI por valorde 20 euros

 

· SORTEOS

Se sorteará entre los inscritos a la prueba una bicicleta. Este tendrá lugar después de la entrega de trofeos a los ganadores de la carrera y para ello se introducirán papeletas con los números de los dorsales inscritos en una urna. El ganador será el dueño del dorsal con el mismo número que la papeleta y que en ese momento esté presente personalmente para la recogida de su premio. En caso de que el poseedor del número del dorsal no esté presente, el premio volverá a ser sorteado.

Ediciones anteriores
Documentación

No hay documentos para descargar

Más información

Una vez realizada la compra puedes consultar tu reserva en: https://dorsalesdeportes.expertustech.com/open#/order/query